ระบบรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 67
https://obec67.thaijobjob.com
ปิดรับสมัคร วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น.
ค้นหาข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบ
ค้นหาวิชาเอกที่เปิดสอบ

วิชาเอกที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567

ย้อนกลับ
ที่ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือ สาขาวิชาเอก จำนวน (อัตรา) เขตที่เปิดสอบ
1 คณิตศาสตร์ 504 คลิกดูรายละเอียด
2 ภาษาไทย 605 คลิกดูรายละเอียด
3 ภาษาอังกฤษ 403 คลิกดูรายละเอียด
4 ภาษาฝรั่งเศส 3 คลิกดูรายละเอียด
5 ภาษาเยอรมัน 2 คลิกดูรายละเอียด
6 ภาษาจีน 27 คลิกดูรายละเอียด
7 ภาษาญี่ปุ่น 11 คลิกดูรายละเอียด
8 ภาษาเกาหลี 13 คลิกดูรายละเอียด
9 ภาษาพม่า 6 คลิกดูรายละเอียด
10 วิทยาศาสตร์ 80 คลิกดูรายละเอียด
11 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 คลิกดูรายละเอียด
12 ฟิสิกส์ 41 คลิกดูรายละเอียด
13 เคมี 20 คลิกดูรายละเอียด
14 ชีววิทยา 25 คลิกดูรายละเอียด
15 สังคมศึกษา 267 คลิกดูรายละเอียด
16 สุขศึกษา 17 คลิกดูรายละเอียด
17 พลศึกษา 156 คลิกดูรายละเอียด
18 ดนตรี/ดนตรีศึกษา 71 คลิกดูรายละเอียด
19 ดนตรีไทย 17 คลิกดูรายละเอียด
20 ดนตรีสากล 33 คลิกดูรายละเอียด
21 นาฏศิลป์ 39 คลิกดูรายละเอียด
22 ดุริยางคศิลป์/ดุริยางคศาสตร์ 4 คลิกดูรายละเอียด
23 อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 27 คลิกดูรายละเอียด
24 ศิลปะ/ศิลปศึกษา 53 คลิกดูรายละเอียด
25 ทัศนศิลป์ 11 คลิกดูรายละเอียด
26 คอมพิวเตอร์ 142 คลิกดูรายละเอียด
27 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คลิกดูรายละเอียด
28 เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 59 คลิกดูรายละเอียด
29 คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 65 คลิกดูรายละเอียด
30 ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 589 คลิกดูรายละเอียด
31 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 681 คลิกดูรายละเอียด
32 จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว 91 คลิกดูรายละเอียด
33 บรรณารักษ์ 5 คลิกดูรายละเอียด
34 การเงิน/การบัญชี 18 คลิกดูรายละเอียด
35 วัดผลและประเมินผลการศึกษา 5 คลิกดูรายละเอียด
36 โสตทัศนศึกษา 10 คลิกดูรายละเอียด
37 การศึกษาพิเศษ 31 คลิกดูรายละเอียด
38 ธุรกิจศึกษา 3 คลิกดูรายละเอียด
39 อิสลามศึกษา คลิกดูรายละเอียด
40 การงานอาชีพ 1 คลิกดูรายละเอียด
41 หูหนวกศึกษา 1 คลิกดูรายละเอียด
42 การพยาบาล 9 คลิกดูรายละเอียด
43 กายภาพบำบัด 15 คลิกดูรายละเอียด
44 กิจกรรมบำบัด 37 คลิกดูรายละเอียด
45 จิตวิทยาคลินิก 15 คลิกดูรายละเอียด
46 อรรถบำบัด 4 คลิกดูรายละเอียด
47 วิศวกรรมศาสตร์ 1 คลิกดูรายละเอียด
48 อิเล็กทรอนิกส์ 2 คลิกดูรายละเอียด
49 พระพุทธศาสนา 2 คลิกดูรายละเอียด
50 ประวัติศาสตร์ 1 คลิกดูรายละเอียด
51 ภาษามลายู 2 คลิกดูรายละเอียด
52 ภาษาเขมร 2 คลิกดูรายละเอียด